ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยขึ้นตรง มทบ.16 โทร.0 3233 7587 ต่อ เบอร์ภายใน
 
 
53006
บก.จทบ.ร.บ.
53021 Email: jtb_rmd1@mail.co.th
กกพ.มทบ.16
53022 Email: jtb_rmd2@mail.co.th
กขว.มทบ.16
53023 Email: jtb_rmd3@mail.co.th
กยก.มทบ.16
53024 Email: jtb_rmd4@mail.co.th
กกบ.มทบ.16
53025 Email: jtb_rmd5@mail.co.th
กกร.มทบ.16
53027
ฝคง.มทบ.16
53026
ผปบ.มทบ.16
53062
ฝสห.มทบ.16
53046
ร้อย.มทบ.16
53050
ฝยย.มทบ.16
53043
สขส.มทบ.16
53076
สส.มทบ.16
53064
ร้อย.สห.มทบ.16
53073
รจ.มทบ.16
53033
สพ.มทบ.16
53042
มว.ดย.มทบ.16
53019,53029
ฝกง.มทบ.16
53030
ศาล.มทบ.16
53037
พธ.มทบ.16
53041
นฝ.นศท.มทบ.16
53035
ฝ่ายสรรพกำลังมทบ.16
53008
สวส.มทบ.16
53018, 53028
ฝสก.มทบ.16
อศจ.มทบ.16
53023
ผท.มทบ.16
53053
รพ.ค่ายภาณุรังษี
0 3233 7636
สัสดีจังหวัดราชบุรี
0 3471 1901
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
0896073903
ศูนย์การเรียนรู้