เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน
For  Country, Religions, Monarchy
, and People

ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยขึ้นตรง มทบ.16 โทร.0 3233 7587 ต่อ หมายเลขภายใน
 
 
53006
บก.มทบ.16
53021 Email: jtb_rmd1@mail.co.th
กกพ.มทบ.16
53023 Email: jtb_rmd3@mail.co.th
กขว.มทบ.16
53023 Email: jtb_rmd3@mail.co.th
กยก.มทบ.16
53024 Email: jtb_rmd4@mail.co.th
กกบ.มทบ.16
53025 Email: jtb_rmd5@mail.co.th
กกร.มทบ.16
53027
ฝคง.มทบ.16
53026
ผปบ.มทบ.16
53008
ฝสห.มทบ.16
53046
ร้อย.มทบ.16
53050
ฝยย.มทบ.16
53043
สขส.มทบ.16
53076
ผสส.มทบ.16
53064
ร้อย.สห.มทบ.16
53073
รจ.มทบ.16
53033
ผสพ.มทบ.16
53042
มว.ดย.มทบ.16
53019,53029
ฝกง.มทบ.16
53030
ศาล.มทบ.16
53035
พธ.มทบ.16
53041
นฝ.นศท.มทบ.16
53035
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.16
53008
ฝสวส.มทบ.16
53018, 53028
ฝสก.มทบ.16
53022 Email: jtb_rmd2@mail.co.th
อศจ.มทบ.16
53023 Email: jtb_rmd3@mail.co.th
ผท.มทบ.16
53053
รพ.ค่ายภาณุรังษี
0 3233 7636
สัสดีจังหวัดราชบุรี
0 3471 1901
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
0896073903
ศูนย์การเรียนรู้